Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Klienci!

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dalej Ustawa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), określa obowiązki dystrybutorów (sprzedawców sprzętu) w zakresie odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pamiętajmy, nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zgodnie z Ustawą, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można:

  • 1. Zostawić w sklepie w którym kupujemy nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • 2. Oddać w miejscu dostawy. Sprzęt zakupiony przez internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy możemy oddać nieodpłatnie w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  • 3. Zużyty sprzęt małogabarytowy możemy pozostawić w dużym markecie. Sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm możemy pozostawić w dużym markecie, o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2, poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.
  • 4. Odnieść do punktu zbierania. Są to Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informację o punktach zbierania możemy znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu miasta/gminy.
  • 5. Pozostawić w punkcie serwisowym. Gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa ze względów  technicznych lub gdy uznamy że jest ona dla nas nieopłacalna, sprzęt możemy pozostawić bezpłatnie w serwisie.
  • 6. Przekazać do zakładu przetwarzania

 

 Nie każdy z tych podmiotów może przyjąć sprzęt który nie jest kompletny.

 Zgodnie z art. 35. 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2) prowadzącym zakład przetwarzania;

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 

Informujemy,  że działając jako dystrybutor w rozumieniu przepisów Ustawy odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych:

w punkcie sprzedaży – sklep firmowy MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek

w miejscu dostawy tego sprzętu, pod warunkiem że:

Zgodnie z art. 37 Ustawy -  zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony

Zgodnie z art. 35 Ustawy - zużyty sprzęt jest kompletny.

Zgodnie z  art.  41. ust. 1. Ustawy  Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona i osuszona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

Pamiętajmy, że prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem w gospodarstwie domowym odgrywa bardzo ważną rolę w przyczynieniu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Dzięki temu oszczędzamy surowce naturalne i zapobiegamy potencjalnemu szkodliwemu oddziaływaniu takiego odpadu na środowisko i zdrowie ludzi.

Produkt dodano do porównania.